Κατατακτήριες Εξετάσεις

Θέμα: Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, που εφαρμόζονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το πλαίσιο διενέργειας των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή κατόχων πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι., πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση(Β΄3707), και εξειδικεύονται ακολούθως:

α) υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,
β) οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,
γ) επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων,
δ) τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484). Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).

 

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΑΕΙ, ΤΕΙ

ΚΑΙ  ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΑΠΘ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-2021

Συνέλευση 90/27-5-2020

 

 

 1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ

  Α. Οστεολογία

 • Γενικές γνώσεις του ερειστικού ιστού
 • Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής της διαπλάσεως και της λειτουργίας των οστών.
 • Αδρά περιγραφή των οστών του ανθρώπινου σκελετού
 • Γενικές γνώσεις περί του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης του θώρακος και της πυέλου

  Β. Αρθρολογία

 • Γενικές γνώσεις περί των διαρθρώσεων και συναρθρώσεων
 • Γενικές γνώσεις περί της διαμορφώσεως και της λειτουργίας των αρθρώσεων του σκελετού (αρθρώσεις κεφαλής σπονδυλικής στήλης θώρακος άνω και  κάτω άκρων περιγραφή των κινήσεων των αρθρώσεων και κινούντες μύες).

   Γ. Μυϊκό Σύστημα

 • Γενικές γνώσεις περί της μορφολογίας της κατασκευής και της λειτουργίας των γραμμωτών μυών
 • Μύες του σώματος κατά χώρες (κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, κοιλιάς, άνω και κάτω άκρων)
 • Ενέργεια κάθε μυός κατά τις κινήσεις του σώματος και των μελών αυτού

   Δ.   Σπλαχνολογία

 • Αδρά περιγραφή από απόψεως μορφής θέσεως και λειτουργίας των οργάνων του πεπτικού- αναπνευστικού και ουροποιογεννητικού συστήματος.

 

    Ε.   Κυκλοφοριακό Σύστημα

 • Αδρά περιγραφή της καρδιάς, των αρτηριών, των φλεβών, των τριχοειδών αγγείων και λεμφαγγείων

 

    ΣΤ. Νευρικό Σύστημα

 • Αδρά περιγραφή του εγκεφάλου του νωτιαίου μυελού των εγκεφαλικών   και νωτιαίων νεύρων.

 

 

2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 

 • Προπονητικοί στόχοι- Δόμηση της Προπόνησης-Μέθοδοι Προπόνησης -Αρχές προπόνησης
 • Αθλητική Τεχνική και προπόνηση τεχνικής
 • Φυσική κατάσταση και προπόνηση Φυσικής κατάστασης (Δύναμη , Ταχύτητα, Αντοχή, Ευκινησία)
 • Τακτική και προπόνηση τακτικής
 • Περιοδικότητα- Κύκλοι Προπόνησης

 

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

 

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Βασικές έννοιες και αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, κλάδοι της Παιδαγωγικής, μέθοδοι έρευνας της παιδαγωγικής επιστήμης.
 • Παιδαγωγική διαδικασία: δομικά γνωρίσματα, προϋποθέσεις, παιδαγωγικό ζεύγος
 • Ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της αγωγής. Διαχρονικοί παράγοντες που καθιστούν την αγωγή αναγκαία και δυνατή
 • Αναπτυξιακά στοιχεία για το/τη μαθητή/-ήτρια: Βασικά χαρακτηριστικά της νοητικής, ψυχο-κοινωνικής και κινητικής ανάπτυξης μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ο Εκπαιδευτικός: Προσωπικότητα, τυπολογίες εκπαιδευτικών, χαρακτηριστικά ιδανικού δασκάλου, ρόλος, βασικές προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού
 • Σκοποί και μέσα αγωγής και μάθησης/Αναλυτικά Προγράμματα  φυσικής αγωγής
 • Τα κίνητρα και η παρακίνηση στην εκπαίδευση/Φυσική Αγωγή.  Ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος κινήτρων και Αγωγή για μια δια βίου άσκηση
 • Η διάγνωση, η μέτρηση και η αξιολόγηση ως παιδαγωγικές διαδικασίες
 • Έλεγχος και διοίκηση της τάξης / Αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων στη σχολική τάξη

 

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
2310-991049 (fax)

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας