Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών είναι απόλυτα εναρμονισμένη με αυτή του Α.Π.Θ. και αποσκοπεί στη:

 1. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του 
 3. Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Τμήμα

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος και τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος.


Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που υποστηρίζουν κυρίως:

 • τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης
 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 
 • την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται κυρίως από την αξιολόγηση από τους φοιτητές
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού 
 • την ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας
 • το βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 
 • τη ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων 
 • τη ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Οι στόχοι ποιότητας του ΠΠΣ είναι:

 • Εκσυγχρονισμός, πιστοποίηση και διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών
 • Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Ικανοποίηση αποφοίτων και υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών και μείωση διάρκειας σπουδών
 • Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού
 • Παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας και συμμετοχή σε ανταγωνιστικάπρογράμματα
 • Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών
 • Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 • Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του Τμήματος και του ΠΠΣ
 • Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και καθημερινής λειτουργίας

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας