Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021-Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021-Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 11.12.2020 (10:00 π.μ) έως και 21.12.2020  και κατά την ίδια περίοδο, να αποστείλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
 • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf από την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/)
 • Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής, όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 "Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών" σχετιζόμενα με την εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 "Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης και την 149130/Ζ1/02.11.2020 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα "Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
 • Στην  περίπτωση  που  ο  αδελφός του δικαιούχου  αποποιείται του δικαιώματος  μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησής του,  υπογεγραμμένη και εκτυπωμένη με τον τρόπο που περιγράφεται ακολούθως (βλ. ενότητα ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1ος τρόπος

 • Ηλεκτρονικά, με αποστολή στο email  της Γραμματείας του Τμήματος/της Σχολής σας των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip). (info@phed-sr.auth.gr)
 • Συνιστάται η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στις πανελλαδικές
 • Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματειών: εδώ
 • Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>

2ος τρόπος

 • Έντυπα, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.
 • Στον φάκελο θα πρέπει να βάλετε την ένδειξη: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>
 • Ως αποδέκτη:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γραμματεία Τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

 • Στην περίπτωση έντυπης υποβολής των δικαιολογητικών η Υπεύθυνη δήλωση είτε θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα είτε θα πρέπει να εκδοθεί μέσω πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα

3ος τρόπος

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμματεία του Τμήματός σας, 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν εάν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα υποδοχής.

Ακολούθως θα πρέπει να αποσταλεί/κατατεθεί (με έναν από τους παραπάνω τρόπους)  υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν είναι αληθή και ακριβή.

Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή κάποιο αστυνομικό Τμήμα. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Συμπληρωματικό Δικαιολογητικό Μετεγγραφής <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>».

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής του/της αδελφού/ής τους.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση από τη Γραμματεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Στη συνέχεια, μόλις η Γραμματεία  λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα οριστικοποιήσει την εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και οι φοιτητές θα λάβουν SMS για να προχωρήσουν στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας