Πληροφορίες

Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος θα φοιτούν στο ΠΜΣ μέχρι είκοσι (20) φοιτητές. Η επιλογή θα γίνεται με βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος από τα κριτήρια εισαγωγής.

Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή - υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας