Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε 3 εξάμηνα κοινά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου διδάσκονται 10 γνωστικά αντικείμενα και το 3ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής. Η συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κλπ. είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (δικαιολογούνται 2 απουσίες ανεξάρτητα απο αιτία).

Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης ενός μαθήματος μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας και τη δεύτερη φορά, είναι υποχρεωμένος να ξανά παρακολουθήσει το μάθημα.

Απώλεια μαθήματος για δεύτερη φορά, συνεπάγεται έξοδο από το πρόγραμμα.

Απώλεια μαθήματος θεωρείται:

  • Βαθμολογία μικρότερη του έξι (6) σε 10-βάθμια κλίμακα.
  • Αποτυχία σε δύο συνεχόμενες προγραμματισμένες εξετάσεις.
  • Απουσίες περισσότερες από το προβλεπόμενο όριο.

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας