Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αφορά στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής εφόσον έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο 22 ECTS υποβάλλει αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Νοέμβριο-χειμερινό εξάμηνο και Απρίλιο-εαρινό εξάμηνο). Η αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση του θέματος, και την πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή για ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως Επιβλέπων Καθηγητής αναλαμβάνει το κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Η διαδικασία εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) αποτελείται από τα στάδια:

  •     Δημόσια παρουσίαση της πρότασης της ΜΔΕ που αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και το πειραματικό πρωτόκολλο (2ο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου ή Μαΐου).
  • Κατάθεση της γραπτής πρότασης της ΜΔΕ στη γραμματεία του ΠΜΣ ένα (1) μήνα μετά τη δημόσια παρουσίασή της. Μη κατάθεση της πρότασης στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, ακυρώνει τη δημόσια παρουσίαση και η διαδικασία της  επαναλαμβάνεται στο επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό). Η πρόταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.
  • Υποστήριξη της ΜΔΕ (1ο δεκαπενθήμερο Ιουνίου ή Νοεμβρίου ή Φεβρουαρίου). Η υποστήριξη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 6ου μήνα, από την ημερομηνία παρουσίασης της πρότασης της ΜΔΕ (ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της  Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας) και μόνο εάν ο υποψήφιος καταθέσει τη ΜΔΕ γραπτώς σε όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την υποστήριξή της. Υποβολή αίτησης για την υποστήριξή της ΜΔΕ δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία υποστήριξης. Στο τέλος της υποστήριξης της ΜΔΕ συμπληρώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης από την τριμελή επιτροπή και παραμένει στον επιβλέποντα καθηγητή. Παραδίδεται στον υποψήφιο με την ολοκλήρωση των σχετικών διορθώσεων της ΜΔΕ.
  • Κατάθεση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Πρακτικού Αξιολόγησης, μαζί με δύο (2) αντίτυπα της ΜΔΕ και τη βεβαίωση κατάθεσης της ΜΕ σε ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες Πληροφόρησης (ΠΕ8) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

Οι ακριβείς ημερομηνίες της παρουσίασης της πρότασης και της υποστήριξης της ΜΔΕ θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Κατάθεση της πρόσκλησης για τη δημόσια παρουσίαση της πρότασης και της υποστήριξης της ΜΔΕ στη Γραμματεία του ΠΜΣ και ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ τουλάχιστο μία (1) εβδομάδα νωρίτερα. Η πρόσκληση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου γίνεται μετά την επικύρωση του Πρακτικού της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της ΜΕ από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Λίστα Μεταπτυχιακών Διατριβών

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας