Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Διδακτορική Διατριβή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε. όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αντίστοιχων ισότιμων μεταπτυχιακών τίτλων της αλλοδαπής.

Οι πλήρεις διαδικασίες υποβολής αίτησης, εκπόνησης και λήψης του διδακτορικού τίτλου αναφέρονται στον κανονισμό του προγράμματος.

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα Καθηγητή, μέλους ΔΕΠ του τμήματος. Κατόπιν αυτού, ο/η υποψήφιος/α υποβάλει αίτηση προς τη Γραμματεία του Τµήµατος για την εισαγωγή του στο διδακτορικό κύκλο σπουδών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του TΕΦΑΑ Σερρών σε τρεις χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους, και συγκεκριμένα 20-30 Νοεμβρίου, 20-29/28 Φεβρουαρίου και 20-30 Ιουνίου.
  • Για να γίνει αποδεκτό το θέµα της διδακτορικής διατριβής του/της υποψηφίου/ας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η δηµόσια παρουσίαση της πρότασής του, ενώπιον της τριµελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
  • Η τριµελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της, όπου αξιολογείται η συνολική πρόοδος που έχει επιτευχτεί από τον υποψήφιο διδάκτορα. Πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον τρεις (όχι κατ’ ανάγκη διαδοχικές) ετήσιες εκθέσεις προόδου για να αποκτήσει ο υποψήφιος δικαίωμα αίτησης υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.
  • Η δημόσια παρουσίαση της πρότασης της διδακτορικής διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί σε τρεις χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους
  • Με την ολοκλήρωση της διατριβής, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση του επιβλέποντα καθηγητή για συγκρότηση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
  • Η δημόσια υπεράσπιση της διδακτορικής διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί σε τρεις χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους.
Λίστα Διδακτορικών Διατριβών

 

Επικοινωνία

Άγ. Ιωάννης, 62110, Σέρρες 

Τηλέφωνα
2310 991050 (Προϊστάμενη)
2310 991051 / 991055 (Φοιτητικά)
2310 991054 (Μεταπτυχιακό)
2310 991052 (Πρωτόκολλο)
 

info@phed-sr.auth.gr
Φόρμα Επικοινωνίας